Roles and LanesWith TrueSight
100% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
74% 세이프레인
25% 오프레인
1% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
가면무사가면무사60
56.67%
4.81
301.18
13.15
611
592
스벤스벤38
65.79%
5.78
339.24
12.45
646
625
흡혈마흡혈마38
60.53%
5.02
251.79
17.63
543
562
길쌈꾼길쌈꾼34
70.59%
6.42
257.71
12.59
554
619
얼굴없는 전사얼굴없는 전사34
61.76%
5.34
226.32
13.56
515
586
유령 자객유령 자객33
63.64%
7.61
281.06
12.70
634
643
테러블레이드테러블레이드29
58.62%
6.14
409.41
12.34
703
564
슬라크슬라크28
64.29%
6.52
265.68
14.07
583
615
트롤 전쟁군주트롤 전쟁군주27
62.96%
6.30
296.85
23.96
613
608
미라나미라나25
40.00%
3.94
219.48
11.80
498
495
벌목꾼벌목꾼23
52.17%
4.20
330.39
7.87
604
657
자이로콥터자이로콥터22
86.36%
6.77
300.18
17.82
650
570
가시멧돼지가시멧돼지22
63.64%
5.26
296.27
7.91
590
633
퍽22
63.64%
4.44
220.91
9.45
545
566
모플링모플링19
73.68%
8.16
373.32
30.95
672
627
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel가시멧돼지승리유럽 서부29:05
7/4/10
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel밤의 추격자패배유럽 서부45:18
3/5/3
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel나가 세이렌승리유럽 서부44:11
5/1/5
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel슬라크패배유럽 서부41:48
1/3/0
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel늑대인간승리유럽 서부22:15
5/0/4
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel레슈락승리유럽 서부1:01:05
12/4/17
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel밤의 추격자승리유럽 서부29:01
11/0/4
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel밤의 추격자승리유럽 서부30:05
10/1/15
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel레슈락승리유럽 서부26:46
8/2/2
ESL One Hamburg 2019 powered by Intel가시멧돼지패배유럽 서부39:27
6/6/5
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간768
59.11%
4.90
12달207
64.73%
6.31
3달38
73.68%
5.82
1달19
84.21%
7.64
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄292
53.42%
4.75
프로410
61.71%
5.01
아마추어66
68.18%
4.86
진영매치승률 %KDA
레디언트383
60.84%
4.92
다이어385
57.40%
4.87
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그