Roles and LanesWith TrueSight
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
97% 미드레인
2% 세이프레인
1% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
땜장이땜장이29
62.07%
3.80
323.93
10.97
647
594
컨카컨카29
55.17%
6.28
257.97
16.76
556
589
외계 침략자외계 침략자20
60.00%
3.14
266.65
18.00
542
582
리나리나18
50.00%
3.14
326.11
10.06
568
555
환영 창기사환영 창기사17
82.35%
4.42
294.12
12.47
622
613
그림자 마귀그림자 마귀17
47.06%
3.45
229.94
19.35
570
609
퍽14
50.00%
5.75
230.00
11.07
561
600
퍼그나퍼그나12
83.33%
5.66
170.25
10.67
506
500
연금술사연금술사10
70.00%
5.23
313.80
3.00
961
711
타이니타이니9
66.67%
4.07
149.56
16.78
480
516
레이저레이저9
55.56%
4.72
261.00
20.67
567
583
벌목꾼벌목꾼9
55.56%
2.98
204.67
8.78
534
649
모플링모플링8
62.50%
6.75
257.38
22.63
629
588
가면무사가면무사8
50.00%
5.03
298.13
15.50
640
629
고통의 여왕고통의 여왕8
50.00%
5.09
223.63
15.88
525
589
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
HUOMAO LEAGUE컨카패배중국45:47
6/5/13
HUOMAO LEAGUE컨카승리중국27:07
7/0/15
HUOMAO LEAGUE리나패배중국32:33
5/3/5
HUOMAO LEAGUE퍼그나승리중국29:49
3/2/6
HUOMAO LEAGUE불꽃령패배중국31:03
3/6/3
HUOMAO LEAGUE외계 침략자승리중국47:57
12/4/10
HUOMAO LEAGUE연금술사패배중국41:55
4/4/5
HUOMAO LEAGUE리나패배중국49:36
3/6/12
HUOMAO LEAGUE컨카승리중국47:44
8/2/17
HUOMAO LEAGUE불꽃령승리중국36:30
18/1/20
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간338
59.76%
4.29
12달182
56.04%
4.30
3달59
59.32%
6.12
1달29
55.17%
5.89
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄78
52.56%
4.30
프로127
58.27%
3.95
아마추어130
66.15%
4.84
진영매치승률 %KDA
레디언트152
59.87%
4.39
다이어186
59.68%
4.22
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그