Illuminati

Illuminati요약

최근 경기
43-17-3
기록
68.25%
승률
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
19
승률 %
78.95%
KDA
3.89
매치
15
승률 %
73.33%
KDA
3.64
매치
7
승률 %
71.43%
KDA
4.13
매치
4
승률 %
25.00%
KDA
1.52
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
3.69
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
4.33
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
5.13
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
5.25
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.00
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
6.00
최근 게임
영웅
영혼 파괴자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:19
KDA
13/10/10
영웅
슬라크
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:56
KDA
8/4/8
영웅
전능기사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:26
KDA
4/10/15
영웅
슬라다
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:27
KDA
3/10/17
영웅
트롤 전쟁군주
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
51:51
KDA
17/15/20
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:00:49
KDA
4/15/22
영웅
영혼 파괴자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:09
KDA
6/6/28
영웅
리키
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:53
KDA
10/13/6
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:18
KDA
3/4/23
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:47
KDA
7/9/12
영웅
지진술사
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:44
KDA
4/6/19
영웅
혼돈 기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:52
KDA
10/5/20
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:55
KDA
2/8/16
영웅
영혼 파괴자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:48
KDA
11/5/16
영웅
영혼 파괴자
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
16:00
KDA
1/0/4
295 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2021-02-08

Record: 0-0

2021-02-09

Record: 0-0

2021-02-10

Record: 0-0

2021-02-11

Record: 0-0

2021-02-12

Record: 0-0

2021-02-13

Record: 0-0

2021-02-14

Record: 0-0

2021-02-15

Record: 0-0

2021-02-16

Record: 0-0

2021-02-17

Record: 0-0

2021-02-18

Record: 0-0

2021-02-19

Record: 0-0

2021-02-20

Record: 0-0

2021-02-21

Record: 0-0

2021-02-22

Record: 0-0

2021-02-23

Record: 0-0

2021-02-24

Record: 0-0

2021-02-25

Record: 0-0

2021-02-26

Record: 0-0

2021-02-27

Record: 0-0

2021-02-28

Record: 0-0
3월

2021-03-01

Record: 0-0

2021-03-02

Record: 0-0

2021-03-03

Record: 0-0

2021-03-04

Record: 0-0

2021-03-05

Record: 0-0

2021-03-06

Record: 0-0

2021-03-07

Record: 0-0

2021-03-08

Record: 0-0

2021-03-09

Record: 0-0

2021-03-10

Record: 0-0

2021-03-11

Record: 0-0

2021-03-12

Record: 0-0

2021-03-13

Record: 0-0

2021-03-14

Record: 0-0

2021-03-15

Record: 0-0

2021-03-16

Record: 0-0

2021-03-17

Record: 0-0

2021-03-18

Record: 0-0

2021-03-19

Record: 0-0

2021-03-20

Record: 0-0

2021-03-21

Record: 0-0

2021-03-22

Record: 0-0

2021-03-23

Record: 0-0

2021-03-24

Record: 0-0

2021-03-25

Record: 0-0

2021-03-26

Record: 0-0

2021-03-27

Record: 0-0

2021-03-28

Record: 0-0

2021-03-29

Record: 0-0

2021-03-30

Record: 0-0

2021-03-31

Record: 0-0
4월

2021-04-01

Record: 0-0

2021-04-02

Record: 0-0

2021-04-03

Record: 0-0

2021-04-04

Record: 0-0

2021-04-05

Record: 0-0

2021-04-06

Record: 0-0

2021-04-07

Record: 0-0

2021-04-08

Record: 0-0

2021-04-09

Record: 0-0

2021-04-10

Record: 0-0

2021-04-11

Record: 0-0

2021-04-12

Record: 0-0

2021-04-13

Record: 0-0

2021-04-14

Record: 0-0

2021-04-15

Record: 0-0

2021-04-16

Record: 0-0

2021-04-17

Record: 0-0

2021-04-18

Record: 0-0

2021-04-19

Record: 0-0

2021-04-20

Record: 0-0

2021-04-21

Record: 0-0

2021-04-22

Record: 0-0

2021-04-23

Record: 0-0

2021-04-24

Record: 0-0

2021-04-25

Record: 0-0

2021-04-26

Record: 0-0

2021-04-27

Record: 0-0

2021-04-28

Record: 0-0

2021-04-29

Record: 0-0

2021-04-30

Record: 0-0
5월

2021-05-01

Record: 0-0

2021-05-02

Record: 0-0

2021-05-03

Record: 0-0

2021-05-04

Record: 0-0

2021-05-05

Record: 0-0

2021-05-06

Record: 0-0

2021-05-07

Record: 0-0

2021-05-08

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기63
68.25%
기록되지 않은 경기2
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치63
68.25%
게임 모드매치승률
자유 선택63
68.25%
진영매치승률
다이어34
67.65%
레디언트29
68.97%
지역매치승률
동남아시아53
67.92%
호주6
66.67%
그 외2
100.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:90765740
이름마지막 사용
Illuminati
Illuminate
Zed

최근 업데이트