Roles and LanesWith TrueSight
100% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
70% 세이프레인
21% 오프레인
6% 미드레인
3% 로밍
0% 정글
가장 많이 플레이한 영웅
요약파밍
영웅매치승률 %KDALHDN골드/분경험치/분
가면무사가면무사64
56.25%
5.77
315.63
17.75
620
572
흡혈마흡혈마41
48.78%
5.62
233.32
17.34
506
506
트롤 전쟁군주트롤 전쟁군주34
58.82%
3.92
305.26
15.29
614
579
테러블레이드테러블레이드30
46.67%
3.38
350.80
14.93
630
506
길쌈꾼길쌈꾼28
64.29%
6.76
275.07
11.43
572
574
항마사항마사28
57.14%
5.92
378.39
16.25
703
696
고독한 드루이드고독한 드루이드28
53.57%
4.49
268.39
9.89
576
499
루나루나27
55.56%
3.37
283.70
16.07
594
509
번개 감시자번개 감시자27
51.85%
4.23
371.56
15.56
677
579
환영 창기사환영 창기사26
46.15%
4.33
320.23
12.31
590
612
스벤스벤25
60.00%
4.37
239.80
10.08
535
546
슬라크슬라크24
54.17%
4.84
290.63
14.21
595
622
모플링모플링20
55.00%
6.34
265.20
21.70
592
549
혼돈 기사혼돈 기사18
66.67%
5.15
242.33
14.06
560
530
유령 자객유령 자객18
61.11%
5.12
318.78
13.06
659
611
최근 매치
리그영웅결과소요시간KDA항목
Corsair DreamLeague Season 12길쌈꾼패배유럽 서부40:13
11/2/6
Corsair DreamLeague Season 12혼돈 기사패배유럽 서부29:37
3/3/2
Corsair DreamLeague Season 12흡혈마패배유럽 서부43:49
2/4/3
Corsair DreamLeague Season 12늑대인간승리유럽 서부24:27
10/2/6
Corsair DreamLeague Season 12흡혈마승리유럽 서부52:56
12/7/15
Corsair DreamLeague Season 12혼돈 기사승리유럽 서부46:26
11/3/9
Corsair DreamLeague Season 12악령승리유럽 서부40:25
11/4/27
Corsair DreamLeague Season 12혈귀패배유럽 서부40:21
2/8/6
Corsair DreamLeague Season 12혼돈 기사승리유럽 서부32:02
13/0/8
Corsair DreamLeague Season 12혈귀승리유럽 서부31:27
11/0/16
Recent Clips
요약
기간매치승률 %KDA
모든 기간707
56.86%
4.66
12달138
50.72%
4.91
3달49
51.02%
4.90
1달40
47.50%
4.35
대회 티어매치승률 %KDA
프리미엄352
57.95%
4.53
프로215
48.84%
4.45
아마추어140
66.43%
5.40
진영매치승률 %KDA
레디언트354
58.76%
4.69
다이어353
54.96%
4.64
공개 프로필보기
최근 팀
최근 리그