Learn how to counter and when to pick 불꽃령 from our list of counters and matchups updated for the current meta.

Filter:
불꽃령 is countered by
영웅불리함Dis.영웅 승률
허스카
허스카5.51%
41.11%
예지자
예지자2.72%
47.67%
외계 침략자
외계 침략자2.46%
47.54%
기술단
기술단2.41%
44.54%
슬라크
슬라크1.92%
44.04%
불꽃령 counters
영웅유리함광고영웅 승률
환영 창기사
환영 창기사5.02%
51.96%
거미여왕
거미여왕4.00%
48.08%
나가 세이렌
나가 세이렌2.87%
44.76%
악령
악령2.65%
44.99%
바람순찰자
바람순찰자2.31%
45.61%
매치
영웅불리함Dis.불꽃령영웅 승률매치 횟수
허스카5.51%
41.11%
55,915
예지자2.72%
47.67%
30,487
외계 침략자2.46%
47.54%
71,558
기술단2.41%
44.54%
76,865
슬라크1.92%
44.04%
218,327
원숭이 왕1.87%
45.20%
224,200
모플링1.74%
51.16%
45,007
그림스트로크1.65%
47.74%
86,780
군단 사령관1.61%
44.53%
144,963
1.60%
50.08%
30,173
대지령1.51%
51.90%
30,714
침묵술사1.44%
41.51%
98,342
강령사제1.39%
45.31%
83,070
용기사1.26%
46.47%
45,568
미포1.20%
40.08%
51,200
맹독사1.16%
43.97%
58,677
흑버들1.14%
44.99%
58,242
흡혈마1.12%
44.07%
132,388
가면무사1.06%
46.69%
213,030
요술사1.00%
43.41%
105,069
그림자 마귀0.99%
48.79%
108,204
트롤 전쟁군주0.93%
48.20%
40,499
죽음의 예언자0.91%
48.57%
24,748
우르사0.86%
44.01%
55,230
지하군주0.78%
39.71%
42,302
길쌈꾼0.72%
45.42%
54,501
고독한 드루이드0.72%
53.30%
8,519
자연의 예언자0.67%
50.57%
52,371
전능기사0.64%
42.79%
38,346
스벤0.57%
48.00%
79,815
파도사냥꾼0.53%
44.32%
86,794
드로우 레인저0.53%
43.30%
111,987
악몽의 그림자0.52%
47.13%
24,990
대즐0.52%
43.46%
102,036
퍼지0.46%
42.09%
453,962
나무정령 수호자0.38%
44.16%
42,498
번개 감시자0.38%
46.93%
28,658
리키0.36%
40.04%
94,082
땜장이0.30%
48.97%
91,019
0.29%
46.20%
10,947
디스럽터0.28%
46.02%
61,734
수정의 여인0.26%
43.45%
185,946
그림자 주술사0.21%
45.04%
138,677
박쥐기수0.11%
52.64%
16,068
연금술사0.08%
43.56%
166,835
오거 마법사0.04%
43.80%
303,501
메두사0.00%
51.34%
35,758
취권도사-0.01%
46.33%
12,444
리치-0.03%
46.90%
56,322
클링츠-0.04%
41.78%
54,850
파멸의 사도-0.08%
49.63%
34,395
바이퍼-0.08%
42.90%
78,609
아바돈-0.09%
41.18%
60,119
얼굴없는 전사-0.12%
44.58%
248,064
에니그마-0.17%
46.31%
30,773
저격수-0.20%
49.66%
146,435
불사조-0.22%
45.15%
48,877
밤의 추격자-0.23%
40.86%
56,666
폭풍령-0.26%
49.19%
113,639
마그누스-0.28%
50.94%
41,965
하늘분노 마법사-0.38%
44.21%
113,992
자이로콥터-0.40%
47.17%
110,928
얼음폭군-0.42%
50.14%
54,445
슬라다-0.43%
46.63%
85,899
리나-0.45%
50.95%
143,902
가시멧돼지-0.46%
46.55%
134,966
루빅-0.46%
50.66%
201,399
마르스-0.47%
49.57%
53,995
라이온-0.47%
47.43%
316,631
항마사-0.50%
47.41%
114,170
겨울 비룡-0.52%
48.26%
39,337
저주술사-0.56%
46.96%
107,600
닉스 암살자-0.61%
48.98%
32,108
루나-0.63%
44.51%
56,289
자키로-0.64%
44.57%
106,627
모래 제왕-0.66%
45.08%
97,475
레이저-0.67%
49.33%
31,223
벌목꾼-0.71%
49.92%
60,256
타이니-0.74%
51.79%
176,543
레슈락-0.74%
52.66%
45,544
지진술사-0.81%
46.79%
262,011
망령 제왕-0.89%
43.15%
125,637
이오-0.91%
50.21%
58,597
고대 영혼-0.92%
45.20%
97,851
원소술사-1.02%
47.00%
281,508
현상금 사냥꾼-1.03%
45.51%
117,484
미라나-1.03%
43.89%
245,437
흑마법사-1.08%
42.52%
73,001
복수 혼령-1.12%
44.11%
50,479
유령 자객-1.16%
46.07%
195,003
켄타우로스 전쟁용사-1.21%
48.91%
53,687
빛의 수호자-1.27%
46.73%
43,261
야수지배자-1.29%
47.91%
11,776
태엽장이-1.32%
44.27%
44,532
천갑검사-1.35%
48.56%
70,529
도끼전사-1.35%
46.14%
134,689
비사지-1.36%
42.89%
9,139
테러블레이드-1.41%
51.42%
29,720
고대 티탄-1.54%
46.69%
33,704
암살 기사-1.62%
52.67%
59,369
퍼그나-1.74%
50.94%
55,655
그림자 악마-1.81%
50.46%
83,159
늑대인간-1.93%
47.03%
17,184
언다잉-1.93%
46.24%
36,498
혈귀-1.94%
46.04%
62,671
어둠 현자-1.97%
47.24%
17,617
컨카-1.98%
48.79%
159,175
영혼 파괴자-1.99%
48.54%
84,812
혼돈 기사-2.03%
45.83%
60,392
고통의 여왕-2.05%
52.55%
81,163
제우스-2.16%
42.49%
146,537
바람순찰자-2.31%
45.61%
267,347
악령-2.65%
44.99%
80,663
나가 세이렌-2.87%
44.76%
38,961
거미여왕-4.00%
48.08%
23,481
환영 창기사-5.02%
51.96%
66,598

최근 업데이트