Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
54% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
51% 세이프레인
33% 오프레인
16% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
46% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
59% 세이프레인
39% 오프레인
2% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
214
승률 %
60.28%
KDA
2.59
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 88.67%133 지원
 • 11.33%17 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 46.00%69 세이프레인
 • 24.00%36 정글
 • 16.00%24 오프레인
 • 8.00%12 미드레인
 • 6.00%9 로밍
매치
211
승률 %
58.29%
KDA
2.75
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 77.61%104 지원
 • 22.39%30 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 53.73%72 세이프레인
 • 30.60%41 오프레인
 • 5.97%8 로밍
 • 5.97%8 정글
 • 3.73%5 미드레인
매치
187
승률 %
55.61%
KDA
2.93
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 70.07%103 지원
 • 29.93%44 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.22%65 세이프레인
 • 34.69%51 오프레인
 • 8.16%12 로밍
 • 7.48%11 미드레인
 • 5.44%8 정글
매치
166
승률 %
50.60%
KDA
2.35
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 90.32%112 지원
 • 9.68%12 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 53.23%66 세이프레인
 • 27.42%34 오프레인
 • 8.06%10 미드레인
 • 6.45%8 로밍
 • 4.84%6 정글
매치
165
승률 %
55.76%
KDA
2.88
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 77.78%91 지원
 • 22.22%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.26%67 세이프레인
 • 20.51%24 오프레인
 • 15.38%18 미드레인
 • 3.42%4 로밍
 • 3.42%4 정글
매치
159
승률 %
55.35%
KDA
2.57
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 93.50%115 지원
 • 6.50%8 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 51.22%63 세이프레인
 • 16.26%20 정글
 • 11.38%14 미드레인
 • 10.57%13 로밍
 • 10.57%13 오프레인
매치
129
승률 %
52.71%
KDA
2.56
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 68.89%62 지원
 • 31.11%28 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 43.33%39 세이프레인
 • 38.89%35 오프레인
 • 13.33%12 미드레인
 • 4.44%4 정글
매치
122
승률 %
65.57%
KDA
3.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.88%62 핵심
 • 3.13%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.38%54 오프레인
 • 9.38%6 미드레인
 • 4.69%3 세이프레인
 • 1.56%1 로밍
매치
119
승률 %
60.50%
KDA
3.54
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 89.29%50 핵심
 • 10.71%6 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.64%25 오프레인
 • 33.93%19 정글
 • 12.50%7 미드레인
 • 7.14%4 로밍
 • 1.79%1 세이프레인
매치
114
승률 %
48.25%
KDA
3.21
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 61.54%48 지원
 • 38.46%30 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 34.62%27 미드레인
 • 26.92%21 오프레인
 • 23.08%18 세이프레인
 • 12.82%10 로밍
 • 2.56%2 정글
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
33:27
KDA
8/7/13
영웅
신IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:29
KDA
1/8/6
영웅
혼돈 기사
거장III
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
46:11
KDA
11/11/16
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
33:19
KDA
11/8/6
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
52:26
KDA
3/9/21
결과
승리
종류
일반 매치
능력 조합
플레이
47:29
KDA
5/13/25
영웅
예지자
거장IV
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
33:25
KDA
9/6/39
영웅
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
34:20
KDA
11/8/38
영웅
루나
신I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
25:07
KDA
7/10/6
영웅
라이온
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
27:08
KDA
6/10/5
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
27:15
KDA
1/12/5
영웅
용기사
거장I
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
25:22
KDA
2/12/9
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
19:50
KDA
5/3/10
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
18:36
KDA
3/6/0
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:34
KDA
3/1/9
7,300 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 5-3

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 1-7

2022-06-02

Record: 2-4

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 1-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 5-1

2022-06-10

Record: 0-1

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 1-1

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 2-4

2022-06-18

Record: 0-2

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 2-3

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 2-3

2022-06-27

Record: 4-1

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 1-1

2022-07-04

Record: 1-1

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 1-3

2022-07-08

Record: 4-3

2022-07-09

Record: 0-1

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 3-0

2022-07-16

Record: 1-1

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 3-1

2022-07-19

Record: 0-2

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 1-1

2022-07-23

Record: 1-2

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 2-2

2022-07-26

Record: 0-2

2022-07-27

Record: 1-2

2022-07-28

Record: 0-2

2022-07-29

Record: 1-2

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 4-3

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 1-0

2022-08-08

Record: 2-2

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기9,403
55.14%
기록되지 않은 경기685
37.08%
매치 유형매치승률
일반 매치5,990
55.09%
랭크 매치2,847
53.57%
그 외204
64.71%
게임 모드매치승률
자유 선택6,713
54.97%
그 외1,188
54.88%
진영매치승률
다이어4,937
54.30%
레디언트4,466
56.07%
지역매치승률
미국 동부5,338
54.96%
미국 서부2,688
56.47%
동남아시아637
50.71%
그 외652
56.13%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
Day9tv
Day9tv 3
66.67%
닉네임STEAM_0:0:33148202
이름마지막 사용
pudge
Purge
Zephyr | Purge
Paper
Pudge

최근 업데이트